Dzisiaj jest: Piątek, 12 lipca 2024 r. Zaloguj

O szkole

Informacje

W tym ślicznym, zielonym budyneczku uczy się na co dzień 150 dzieci. Liczba ta dotyczy roku szkolnego 2016/2017. Pracuje 15 nauczycieli i 5 pracowników obsługi. Pracą sekretariatu kieruje pani Brygida Stosio, a finansami zarządza pani księgowa Dorota Arciszewska. Dyrektorem szkoły jest mgr Mariola Szymańska.


Zacznijmy od zerówki prowadzonej przez magister Agatę Borysiewicz.

1.Lilianna Banach 2. Natalia Chac 3. Aleksander Furyk 4. Marcel Geruzel 5. Tomasz Hirchill 6. Natasza Kaszuba 7. Szymon Kowalczyk 8. Emilia Maciuszek 9. Maja Mrozicka 10. Lena Osińska 11. Oliwia Szablewska 12. Izabela Urczyńska 13. Natalia Urczyńska 14. Igor Zulewski


Klasa I a pracuje pod kierunkiem magister Danuty Antas.

1. Maja Burkat 2. Maria Feisst 3. Anna Frankowska 4. Witold Grzesiak 5. Milena Jasińska 6. Blanka Kula 7. Bartosz Kazek 8. Adam Mrozek 9. Anna Pawlina 10. Piotr Polański 11. Krystian Puzio 12. Helena Szczygieł 13. Julia Turańska

 

Magister Mirosława Torba matkuje w tym roku klasie II a.

1. Agnieszka Bartnicka 2. Aleksandra Cetnarowska 3. Maja Dolacińska 4. Igor Dudzic 5. Milena Gruszka 6. Adrian Jakubowski 7. Maksymilian Kobierski 8. Sebastian Muszyński 9. Kacper Panek 10. Grzegorz Pasternak 11. Tomasz Piekarski 12. Szymon Rudziewicz 13. Zuzanna Szałkowska 14. Daniel Wilk

 

Wychowawczynią klasy II b jest magister Aleksandra Figiel.

1. Nikola Bogacz 2. Szymon Gaza 3. Marcel Hruszczak 4. Lena Kawala 5. Tomasz Korzeń 6. Mikołaj Kowalczyk 7. Angelika Luba 8. Jakub Maciejewski 9. Alan Płaneta 10. Filip Róznicki 11. Wiktor Spychalski 12. Karol Szczygieł 13. Lilianna Szmaragowska 14. Natalia Szwedziuk 15. Milena Zięba

 

Pracą klasy III a kieruje magister Barbara Baziak.

1.Julia Barczyk 2. Artur Jakub Bełza 3.Jakub Gawlikowski 4. Maksymilian Grzegorzewski 5. Nicoll Sylwia Kaszuba 6. Emilian Kiliński 7.Wiktoria Anna Kołpel 8. Patryk Krygier 9. Adrian Kuczera 10.Marcin Kusak 11.Maja Michałowska 12. Jakub Mielnik 13. Sara Osiecka 14. Julia Pajdzik 15.Zuzanna Panek 16. Jakub Pec 17. Olaf Pietrus 18. Łukasz Urczyński 19.Karol Wiącek 20. Maja Wilk 

 

Wychowawczynią klasy III b jest magister Joanna Maliszewska.

1.Amelia Barycz 2. Igor Borończyk 3. Martyna Byczkowska 4. Kamil Chłopecki 5. Zuzanna Fiedorowicz 6. Tymoteusz Tomasz Gliwiński 7. Natalia Jagodzińska 8. Emila Jasina 9. Karol Majkrzak 10. Joanna Mrowiec 11. Alan Mrozicki 12. Maja Osińska 13. Klaudia Pestka 14. Hubert Piwoński 15. Krzysztof Stefański 16. Oliwia Szaniawska 17. Zuzanna Szczepańska

 

Pani magister Agnieszka Chalcarz kieruje pracą klasy IV.

1.Magdalena Augustynowicz 2.Jakub Bednarek 3. Emil Czerwiński 4. Igor Geruzel 5.Zuzanna Grzanka 6.Alicja Jabłońska 7.Krystian Jakubowski 8.Florentyna Antonina Jankowska 9.Julia Jarosz 10.Amelia Kalkowska 11.Martyna Koprowska 12. Amelia Landowska 13.Paulina Małnowicz 14.Krzysztof Marszałek 15.Mateusz Mrozek 16. Bartosz Nowak 17. Jakub Nowak 18. Mateusz Sołtys 19.Kacper Surmański 20.Lena Szydełko 21.Mikołaj Zieliński

 

Piątą klasą opiekuje się pani magister Martyna Marek.

1.Natalia Domagalska 2.Mikołaj Festo 3.Aleksandra Herman 4. Grzegorz Ignaszak 5.Weronika Kalkowska 6.Daniel Komarnicki 7. Paweł Konopacki 8. Dawid Kowalski 9.Antoni Małnowicz 10.Maja Mika 11.Paweł Osiecki 12. Jakub Polański 13.Kacper Polański 14.Wiktor Poręba 15.Julia Różnicka 16.Aleksandra Siwka 17.Weronika Sowińska 18.Sebastian Urban 19. Wiktor Żuryński

 

Pani magister Jzabela Muler to wychowawczyni klasy szóstej.

1.Maciej Burczycki 2. Dawid Chmielarz 3. Maksymilian Jadczak 4. Michał Jagielski 5. Patrycja Kalkowska 6.Zofia Kułakowska 7. Weronika Litwinów 8. Jacek Marszałek 9. Kevin Mrozicki 10. Laura Osińska 11. Wojciech Potaczała 12. Maciej Sinicki 13. Roksana Sobczyk 14. Julian Stosio 15. Kacper Traskowski 16. Karolina Urban 17. Kacper Wiącek


Szkoła to nie tylko lekcje, ale również ciekawe zajęcia pozalekcyjne.

 

Koło polonistyczne dla kl. VI

Izabela Muler

 

 

Spotkania miłośników matematyki - koła zainteresowań dla uczniów klas IV- VI

Popołudniowe spotkania z komputerem - koło komputerowe dla uczniów klas I- III

Agnieszka Chalcarz

 

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia ruchowe

Barbara Baziak

 

Koło języka angielskiego

Martyna Marek


Koło prozdrowotne

Zajęcia logopedyczne kl. II, kl. III, kl. I,

Mirosława Sawicz-Szal

 

Koło "Zdolny trzecioklasista"

Szkolne koło plastyczne kl. IV-VI

Danuta Antas

 

SKS piłka siatkowa 

SKS piłka nożna

Piotr Hirchill


Koło turystyczno-krajoznawcze

Karol Maliszewski


Koło redakcyjne szkolnej gazetki „Trójeczka”

Izabela Muler, Agnieszka Chalcarz

 

 

 

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

 

 1. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, uwzględniając w szczególności:

a)       funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym

b)       respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych

 1. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna
 2. Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje kredyt 100 punktów, który jest równowartością oceny  dobrej. W ciągu semestru może go zwiększyć lub zmniejszyć, co odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie zachowania.
 3. Zwiększenie liczby punktów lub ich utratę potwierdza się w zeszycie uwag.
 4. Wychowawcy klas na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceny zachowania.
 5. Konkretnemu zachowaniu- pozytywnemu lub negatywnemu przydzielona jest odpowiednia liczba punktów.


 1. Nauczyciel wychowawca zakłada specjalny zeszyt uwag, który będzie znajdował się z tyłu dziennika lekcyjnego, tak by każdy nauczyciel prowadzący zajęcia mógł z niego korzystać. Każdemu uczniowi do zeszytu będą wpisywane zdobywane punkty z objaśnieniem. Pod koniec każdego miesiąca wychowawca zlicza punkty, które uzyskał uczeń i ich sumę wpisuje do dziennika na stronie 102.


Kryterium punktowe ocen zachowania

Zachowanie

Punkty

wzorowe

160 i więcej

bardzo dobre

120-159

dobre

80-119

poprawne

40-79

nieodpowiednie

1-39

naganne

0 i mniej


Waga pozytywnych zachowań

L.p.

Pożądane reakcje ucznia

Waga ( pkt)

A

Funkcjonowanie w środowisku szkolnym

 

1.

Udział w olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu woj.

50

2.

Zwycięstwo w konkursie rejonowym

30

3.

Udział w konkursie rejonowym

20

4.

Zwycięstwo w konkursie szkolnym

20

5.

Udział w konkursie szkolnym

10

6.

Pełnienie funkcji w szkole

20 ( raz w semestrze)

7.

Pełnienie funkcji w klasie

15 ( raz w semestrze)

8.

Udział w zawodach sportowych na szczeblu woj.

50

9.

Zwycięstwo w zawodach sportowych na szczeblu rejonowym

30

10.

Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych

20

11.

Udział w sportowych imprezach masowych( np. biegi uliczne, inauguracja roku sportowego)

10

12.

Systematyczny udział w szkolnych kołach zainteresowań

15 ( raz w semestrze)

13.

Rozwijanie zainteresowań ( np. udział w zajęciach teatralnych, tanecznych, sportowych) poza szkołą

10 ( raz w semestrze)

14.

Praca na rzecz szkoły ( np. udział w przedstawieniach, praca w bibliotece )

10

15.

Redagowanie gazetki szkolnej

10

16.

Praca na rzecz klasy ( przygotowanie gazetki, prowadzenie kroniki klasy)

5

17.

Pomoc kolegom w nauce

10

18.

Punktualność ( brak spóźnień)

10 ( raz w semestrze)

19.

Brak godzin nieusprawiedliwionych

10 ( raz w semestrze)

20.

100 % frekwencja ( brak nieobecności)

20 ( raz w semestrze)

21.

Uroczysty strój na szkolnych uroczystościach

5

22.

Inne pożądane zachowania

po 5

B

Respektowanie zasad współżycia oraz norm etycznych


1.

Wyjątkowa kultura osobista- dobre maniery

15

2.

Wywiązywanie się z podjętych zadań

10

3.

Przeciwstawianie się przejawom agresji

20

4.

Szacunek dla innych

10
Waga negatywnych zachowań

L.p.

Niepożądane reakcje ucznia

Waga( pkt ujemne)

A

Funkcjonowanie w środowisku szkolnym

 

1.

Spóźnianie się na lekcje

5

2.

Przeszkadzanie na lekcjach

- chodzenie po klasie

- odpowiedzi bez podniesienia ręki

- rozmowy


10

5

10

3.

Niewykonywanie poleceń nauczyciela

10

4.

Niszczenie mienia szkolnego

20

5.

Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia

5 ( za każdą opuszczoną godzinę)

6.

Łamanie przepisów szkolnych( np. kłamstwa, ściąganie, odpisywanie prac domowych)

20

7.

Brak uroczystego stroju na szkolnych uroczystościach


 5

8.

Brak schludnego stroju i fryzury ( szerzej w statucie)

10

9.

Brak zmiennego obuwia

5

10.

Korzystanie z telefonu w trakcie lekcji


5

11.

Inne negatywne zachowania

10

B

Respektowanie zasad współżycia oraz norm etycznych


1.

Aroganckie zachowania w stosunku do starszych

15

2.

Zaczepianie słowne lub fizyczne innych( dokuczanie, skarżenie)

10

3.

Bójka

15

4.

Wulgarne słownictwo, przezywanie kolegów

10

5.

Niekulturalne zachowanie w miejscach publicznych

10

6.

Przejawy wandalizmu

20

7.

Kradzież

20

8.

Zaśmiecanie otoczenia

5

9.

Stosowanie używek ( alkohol, papierosy, narkotyki)

50

10.

Wyłudzanie pieniędzy

20

11.

Podrobienie podpisu, oceny, sfałszowanie usprawiedliwienia

50

12.

Brak podpisu rodzica oceny, uwagi, tabelki ocen

10

 

ZASADY OCENIANIA


Podstawą do wystawienia oceny okresowej oraz oceny końcoworocznej jest średnia ważona obliczona w następujący sposób:

 1. Każdej ocenie śródokresowej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę w hierarchii ocen.
 2. Średnią ważoną oblicza się jako iloraz.
 3. Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:

średnia

stopień

poniżej 1,50

niedostateczny

od 1,51 do 2,59

dopuszczający

od 2,60 do 3,50

dostateczny

od 3,51 do 4,50

dobry

od 4,51 do 5,30

bardzo dobry

od 5,31

celujący

 1. Uczeń, który uzyskał co najmniej ocenę bardzo dobrą zgodnie z kryteriami przyjętymi przez nauczyciela oraz otrzymywał celujące oceny cząstkowe może otrzymać ocenę celujacą.
 2. Formy aktywności i ich waga:

formy aktywności

waga

Ocena za I semestr

6

Praca klasowa

5

Sprawdziany

4

Kartkówki (około 15 min.)

3

Odpowiedź ustna

4

Praca na lekcji

2

Zadanie domowe

2

Aktywność

3

Na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w I semestrze nauczyciel wystawia ocenę semestralną. Ocenę końcoworoczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w II semestrze oraz oceny za I semestr liczonej w II semestrze jako ocena cząstkowa z wagą 6.

Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–” przyporządkowując im odpowiednie wartości według skali:

Ocena:

6

6-

5+

5

5-

4+

4

4-

3+

3

3-

2+

2

2-

1+

1

Wartość:

6

5.75

5.5

5

4.75

4.5

4

3.75

3.5

3

2.75

2.5

2

1.75

1.5

1


Pod pojęciem aktywności rozumiemy:

 • Częste zgłaszanie i udzielanie prawidłowych odpowiedzi na lekcji
 • Udział w konkursach przedmiotowych
 • Wykonywanie dodatkowych zadań, pomocy naukowych
 • Prezentacja referatu, metoda projektu

Arkusz do obliczenia średniej ważonej: srednia_wazona.xls

 

 

                                                                                    

Copyright © SP Nr 3 w Nowej Rudzie 2010, projekt i wykonanie kmt_nr